ტრიკოტაჟი
27.01.2011 23:34   Victoria’s Secret

Victoria’s Secret-2011 წლის მოდური ტრიკოტაჟი ბრენდისგანმოდური პულოვერები მამაკაცებისთვის წამყვანი ბრენდებისგან

   rogori naqsovi tansameli iqneba modaSi 2010/2011 wlis Semodgoma- zamTarSi?!

Tqvens winaSea mravalferovani katalogi cnobili brendebisa da dizainerebis koleqciebidan. aq warmodgenili yvela modeli iqsoveba ...

24.10.2009 15:32   2009/2010 wlis koleqciebidan

masiuri Sarfebi naTel da pastelis ferebSi

07.08.2009 10:13   Missoni mamakacebisTvis

axali naqsovi tansacmeli mamakacebisTvis 2009/2010 wlis Semodgoma-zamTarSi.

14.05.2009 22:07   sazafxulo trikotaJi

2009 wlis koleqciebi (video)

naqsovi tansacmlis foto da video masala podiumidan

1   2