მოდა და ხელოვნება
14.01.2011 01:50    moduri Barbie

barbis modis samyaro 2011 wels   გერმანელი მხატვარი ედგარ მიულერი(Edgar Mueller) უჩვეულო ჟანრის – სამგამზომილებიანი ოპტიკური ნახატების ილუზიონისტია. მის ხელოვნება ...

21.01.2011 12:15   John Lennon Sweater Book

   John Lennon Sweater Book - ორენოვანი იაპონური წიგნი, რომელიც მიეძღვნა ლეგენდარული ჯონ ლენონის...

კარიკატურისტის თვალით დანახული მსოფლიოს ცნობილი პოლიტიკოსები

25.08.2010 09:09   rok-musikis korifeebi

rokis varskvlavebi karikaturistis TvaliT

Tanamedrove pop-musikis erT-erTi yvelaze naTeli da aRiarebuli varskvlavis kaili minougis stili ...

25.02.2010 17:03   Solve Sundsbo

axalgazrda, magaram ukve sakmaod kargad cnobili norvegieli fotoxelovanis Solve Sundsbo-s (solve sandsbo) saxeli ukavSirdeba ...

amerikis prezidenti barak obama reklamas uwevs modur qurTukebs!...
toni bleri - pirveli nabijebi modis industriaSi.

1   2   3   4   5