მოდა და ხელოვნება
15.03.2010 13:16   Kylie Minogue - stilis evolucia

Tanamedrove pop-musikis erT-erTi yvelaze naTeli da aRiarebuli varskvlavis kaili minougis stili franguli brwyinvalebis gamoxatulebaa: daxvewili da gemovnebiani. kailis kariera daiwyo cnobili teleserialidan "mezoblebi". miniaturuli axalgazrda qalis garegnoba SeumCneveli ar darCenila arc publikis da arc Sou-biznesis mesveurTaTvis. karieris swraf aRmavlobasTan erTad radikalurad icvleboda misi Cacmis stili da imiji. cnobili moduri brendebi erTmaneTis miyolebiT sTavazobdnen momRerals gamxdariyo maTi sareklamo saxe. viqtoriasa da albertis londonis muzeumSi kailis Cacmis stilis evolucias mieZRvna masStaburi gamofena; mis mSobliur avstraliaSi daidga kailis Zegli; madam tusos cnobil muzeumSi ki misi oTxi qandakeba dgas. kaili arasodes emxroboda minimalizms da Tamamad atarebs mkveTr samkaulebs da aqsesuarebs, ar izRudeba makiaJis farTo SesaZleblobebiT. atarebs yvelanair samoss da fexsacmels, ris gamoc misi stili yovelTvis mravalferovani da ucxoa.



   გერმანელი მხატვარი ედგარ მიულერი(Edgar Mueller) უჩვეულო ჟანრის – სამგამზომილებიანი ოპტიკური ნახატების ილუზიონისტია. მის ხელოვნება ...

21.01.2011 12:15   John Lennon Sweater Book

   John Lennon Sweater Book - ორენოვანი იაპონური წიგნი, რომელიც მიეძღვნა ლეგენდარული ჯონ ლენონის...

14.01.2011 01:50    moduri Barbie

barbis modis samyaro 2011 wels

კარიკატურისტის თვალით დანახული მსოფლიოს ცნობილი პოლიტიკოსები

25.08.2010 09:09   rok-musikis korifeebi

rokis varskvlavebi karikaturistis TvaliT

25.02.2010 17:03   Solve Sundsbo

axalgazrda, magaram ukve sakmaod kargad cnobili norvegieli fotoxelovanis Solve Sundsbo-s (solve sandsbo) saxeli ukavSirdeba ...

amerikis prezidenti barak obama reklamas uwevs modur qurTukebs!...
toni bleri - pirveli nabijebi modis industriaSi.

1   2   3   4   5