მოდა და ხელოვნება
25.02.2010 17:03   Solve Sundsbo

axalgazrda, magaram ukve sakmaod kargad cnobili norvegieli fotoxelovanis Solve Sundsbo-s (solve sandsbo) saxeli ukavSirdeba modis industriis TiTqmis yvela cnobil adamians. 20 wlis asakSi igi gaemgzavra londonSi, warmatebiT gaiara fotoxelovnebis kursebi London College of Printing-Si. rTuli SemoqmedebiTi gzis gavlis Semdeg Solve Sundsbo msoflios winaSe warsdga rogorc profesionali fotografi personaluri gamofenebiT, saavtoro eqperimentebiT da Yves Saint Laurent, Dior, Gucci, Alexander McQueen, Hermes, Bally, Armani modis saxlebisaTvis Sesrulebuli fotosesiebiT. igi ferTan muSobis saocari niWiT aris dajildovebuli, gaaCnia gansakuTrebuli intuicia. es yvelaferi ki mis fantastiur honorarebSia asaxuli.   გერმანელი მხატვარი ედგარ მიულერი(Edgar Mueller) უჩვეულო ჟანრის – სამგამზომილებიანი ოპტიკური ნახატების ილუზიონისტია. მის ხელოვნება ...

21.01.2011 12:15   John Lennon Sweater Book

   John Lennon Sweater Book - ორენოვანი იაპონური წიგნი, რომელიც მიეძღვნა ლეგენდარული ჯონ ლენონის...

14.01.2011 01:50    moduri Barbie

barbis modis samyaro 2011 wels

კარიკატურისტის თვალით დანახული მსოფლიოს ცნობილი პოლიტიკოსები

25.08.2010 09:09   rok-musikis korifeebi

rokis varskvlavebi karikaturistis TvaliT

Tanamedrove pop-musikis erT-erTi yvelaze naTeli da aRiarebuli varskvlavis kaili minougis stili ...

amerikis prezidenti barak obama reklamas uwevs modur qurTukebs!...
toni bleri - pirveli nabijebi modis industriaSi.

1   2   3   4   5