მოდა და ხელოვნება
22.01.2010 01:22   amjerad, ara moda da xelovneba, aramed moda da politika!

amerikulma kompaniam  Weatherproof Tavisi axali produqciis saxed ara romelime supermodeli, aramed, arc meti, arc naklebi Tavad amerikis prezidenti barak obama SearCia. niu-iorkSi, Times Square moedanze ganaTavsa udidesi sareklamo dafa prezidentis gamosaxulebiT, romelic Weatherproof -is qurTukSia gamowyobili. barak obamam sakuTari Tavi modelis ampluaSi mas Semdeg aRmoaCina, rac AP-is reportiorebma gamoaqveynes prezidentis pekinSi vizitis amsaxveli fotosuraTebi, xolo qurTukebis mwarmoebelma kompaniam es fotomasala Tavisi produqciis reklamisTvis gamoiyena. amasTanave, TeTri saxli did ukmayofilebas gamoTqvams Weatherproof mier sareklamo miznebiT prezidentis fotosuraTebiT sargeblobis gamo.


toni bleri - pirveli nabijebi modis industriaSi.
britaneTis yofili premier-ministri Tony Blair(Anthony Charles Lynton Blair) aqtiurad TanamSromlobs iseT umsxviles, elitarul korporaciasTan, rogoricaa LVMH. yofili premier-ministri kompaniis pirveli piris, prezidentisa da  47,5% -iani wilis mflobelis - baton bernard arnos piradi mrCeveli gaxda. es kompania daarsda 1987 wels ori Fashion-gigantis: Moet Hennessy da Louis Vuitton gaerTianebis wyalobiT.   გერმანელი მხატვარი ედგარ მიულერი(Edgar Mueller) უჩვეულო ჟანრის – სამგამზომილებიანი ოპტიკური ნახატების ილუზიონისტია. მის ხელოვნება ...

21.01.2011 12:15   John Lennon Sweater Book

   John Lennon Sweater Book - ორენოვანი იაპონური წიგნი, რომელიც მიეძღვნა ლეგენდარული ჯონ ლენონის...

14.01.2011 01:50    moduri Barbie

barbis modis samyaro 2011 wels

კარიკატურისტის თვალით დანახული მსოფლიოს ცნობილი პოლიტიკოსები

25.08.2010 09:09   rok-musikis korifeebi

rokis varskvlavebi karikaturistis TvaliT

Tanamedrove pop-musikis erT-erTi yvelaze naTeli da aRiarebuli varskvlavis kaili minougis stili ...

25.02.2010 17:03   Solve Sundsbo

axalgazrda, magaram ukve sakmaod kargad cnobili norvegieli fotoxelovanis Solve Sundsbo-s (solve sandsbo) saxeli ukavSirdeba ...

1   2   3   4   5